ฝ่ายต่างประเทศ

คุณอรัญญา สิงหเสนี
ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
โทร. +662 7184752
โทรสาร. +662 7184769
อีเมล์ : aranya@fbtsports.com

คุณธรรมชัย โชคไพบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
โทร. +662 7184752
โทรสาร. +662 7184769
อีเมล์ : thamchai@fbtsports.com